Naar hoofdinhoud gaan
Zoeken op
X

Voorwaarden en condities

  Welkom op onze Algemene Voorwaarden pagina.

  Onze Algemene Voorwaarden bepalen uw gebruik van deze site. Door deze website te gebruiken, bevestigt u dat u onze voorwaarden aanvaardt.

 1. Goederen

 2. De beschrijving van de Goederen is opgenomen in de Website, catalogi, brochures of andere vormen van reclame. Elke beschrijving is uitsluitend bedoeld ter illustratie. In het geval dat Producten worden gemaakt volgens uw speciale vereisten, is het uw verantwoordelijkheid dat alle informatie of specificaties die u verstrekt juist zijn. Alle Producten die op de Website staan, zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. Wij kunnen wijzigingen in de Producten aanbrengen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of veiligheidsvereisten.

 3. Persoonlijke informatie

 4. Wij bewaren en gebruiken alle informatie strikt volgens het Privacybeleid.

 5. Basis van de verkoop

 6. De beschrijving van de Goederen op onze website vormt geen contractueel aanbod om de Goederen te verkopen. Wanneer een Bestelling op de Website is ingediend, kunnen wij deze om welke reden dan ook afwijzen, hoewel wij zullen proberen u de reden zo snel mogelijk mee te delen. De bestelprocedure wordt op de Website uiteengezet. Bij elke stap kunt u eventuele fouten controleren en wijzigen voordat u de Bestelling verzendt. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of u het bestelproces correct hebt gebruikt. Er komt een Overeenkomst tot stand voor de verkoop van de bestelde Goederen wanneer u van ons een e-mail ontvangt waarin de Bestelling wordt bevestigd en/of de betaling is verricht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de door u geplaatste Bestelling. Een contract kan te allen tijde door de leverancier worden beëindigd als gevolg van een onjuiste prijsstelling op de website, een fout of als gevolg van een zakelijke legitieme reden. In het geval dat een contract is beëindigd door de leverancier, zal een volledige terugbetaling aan de klant worden verstrekt. Er kunnen geen variaties op het Contract worden aangebracht, of het nu gaat om de beschrijving van de Goederen, de Prijzen of anderszins, nadat het Contract is aangegaan, tenzij de variatie schriftelijk is overeengekomen tussen de Klant en de Leverancier.

 7. Prijzen & Betaling

 8. De prijs van de Goederen en eventuele bijkomende leverings- of andere kosten zoals vermeld op de Website op de datum van de Bestelling. Prijzen en kosten zijn inclusief BTW tegen het tarief dat van toepassing is op het moment van de Bestelling. U kunt betalen door uw creditcard- of bankpasgegevens bij uw Bestelling in te voeren en wij kunnen de betaling onmiddellijk innen of anders vóór de levering van de Goederen

 9. Levering

 10. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de levering van de Goederen plaatsvinden op het door de Koper opgegeven adres op, of zo dicht mogelijk bij, de door de Koper gewenste datum. De Koper dient alle nodige maatregelen te treffen om de Goederen in ontvangst te nemen wanneer deze voor levering worden aangeboden. In elk geval, ongeacht gebeurtenissen buiten onze controle, indien wij de Goederen niet op tijd leveren, kunt u de Overeenkomst als beëindigd beschouwen indien: wij geweigerd hebben de Goederen te leveren, of indien de tijdige levering essentieel is gezien alle relevante omstandigheden op het moment dat de Overeenkomst werd gesloten, of u vóór het sluiten van de Overeenkomst tegen ons gezegd hebt dat tijdige levering essentieel was, of nadat wij nagelaten hebben op tijd te leveren, u een latere periode bepaald hebt die passend is voor de omstandigheden en wij niet binnen die periode geleverd hebben. Indien u het Contract als beëindigd beschouwt, zullen wij alle betalingen die op grond van het Contract zijn gedaan onverwijld retourneren. Indien Goederen een commerciële eenheid vormen (een eenheid is een commerciële eenheid indien een splitsing van de eenheid afbreuk zou doen aan de waarde van de goederen of het karakter van de eenheid) kunt u de Bestelling voor sommige van deze Goederen niet annuleren of afwijzen zonder ook de Bestelling voor de rest van de Goederen te annuleren of af te wijzen. Als u of uw gevolmachtigde er buiten onze schuld niet in slaagt de Goederen op de Plaats van Levering in ontvangst te nemen, kunnen wij de redelijke kosten in rekening brengen voor het opslaan en opnieuw afleveren van de Goederen. De Goederen worden uw verantwoordelijkheid vanaf de voltooiing van de levering of de afhaling door de Klant. U dient de Goederen, indien redelijkerwijs mogelijk, te onderzoeken alvorens deze in ontvangst te nemen.

 11. Risico en eigendomsrecht

 12. Het risico van schade aan of verlies van de Goederen gaat op u over wanneer de Goederen aan u worden afgeleverd U bent geen eigenaar van de Goederen totdat wij de volledige betaling hebben ontvangen. Als volledige betaling achterstallig is of een stap in de richting van uw faillissement plaatsvindt, kunnen wij ervoor kiezen om door middel van een kennisgeving elke levering te annuleren en elk recht op gebruik van de Goederen dat u nog verschuldigd bent te beëindigen, in welk geval u de Goederen moet retourneren of ons in staat moet stellen ze af te halen.

 13. PME Garantie

 14. Wij zijn ervan overtuigd dat u van onze producten zult houden, maar voor uw gemoedsrust, bieden wij een 28 dagen terugbetalingsgarantie op alle aankoop(en). Dus, als u niet tevreden bent met uw aankoop(en), bent u altijd in staat om het terug te sturen naar ons. Retourzendingen worden geaccepteerd indien deze ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten. Om een product aan ons te retourneren, kunt u ons retourformulier invullen, een e-mail sturen naar customerservice@pmecake.es of een brief sturen waarin u de reden(en) van uw retour uitlegt. Wij zullen u dan een retournummer geven en adviseren wat de beste manier is om het product terug te sturen. Houd er rekening mee dat zonder een retournummer uw terugbetaling vertraging kan oplopen. Behalve zoals hieronder uiteengezet, zullen wij, als u dit Contract annuleert, u alle ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten indien van toepassing (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u een ander type levering koos dan het goedkoopste type standaardlevering dat door ons wordt aangeboden).
  Alle terugbetalingen zullen worden teruggestort op dezelfde betaalkaart die oorspronkelijk werd gebruikt om de transactie te verrichten. Als u vragen hebt over de retourzendingen, kunt u ons bellen op +34 722 639452. 

  Het is belangrijk op te merken dat bepaalde artikelen niet geretourneerd kunnen worden vanwege wettelijke en/of hygiënische redenen, zie hieronder voor de lijst: 

  • Artikelen die speciaal voor de klant(en) zijn gemaakt;
  • Artikelen die snel bederven waardoor het product bijna of niet meer verkoopbaar is;
  • Onverzegelde levensmiddelen;
  • Artikelen niet in hun originele verpakking en niet verzegeld indien van toepassing.

   

 15. Beschadigde producten

 16. Accepteer geen goederen en teken niet voor een bestelling als een bestelling zichtbaar beschadigd lijkt. Als u toch artikelen ontvangt die tijdens het transport beschadigd zijn, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij zullen ons best doen om zo snel mogelijk voor een vervanging te zorgen. In het onwaarschijnlijke geval dat u toch een artikel ontvangt dat defect is, helpen wij u graag verder. Laat het ons binnen 30 dagen weten, zodat wij u een terugbetaling of vervanging kunnen geven. Wij behouden ons het recht voor om het product te testen alvorens tot een passende actie wordt besloten.

 17. Conformiteit

 18. Wij hebben de wettelijke plicht om de Goederen te leveren in overeenstemming met het Contract, en zullen niet in overeenstemming zijn indien de Goederen niet voldoen aan de volgende verplichting.
  Bij levering zullen de goederen: van bevredigende kwaliteit zijn; redelijkerwijs geschikt zijn voor het doel; voldoen aan hun beschrijving.
  Er is geen sprake van gebrek aan conformiteit indien het gebrek zijn oorsprong vindt in uw materialen.

 19. Uitgebreide Garantie

 20. PME geeft 10 jaar garantie op een selectie van producten, waaronder alle PME plastic frezen en mallen, omdat we erop vertrouwen dat onze kwaliteit de beste is! Elektrische producten geleverd door PME hebben een garantie van twaalf (12) maanden. Na het einde van de twaalf (12) maanden garantie, gaat PME akkoord met het leveren van de nodige arbeid en onderdelen, zoals hieronder beschreven, om de defecten in vakmanschap en materiaal te corrigeren voor een extra periode van één (1) jaar te beginnen voor de vervaldatum van de standaard productgarantie van twaalf (12) maanden vanaf de datum van aankoop. De koper is alleen verantwoordelijk voor de verzendkosten van de retourzending. In het geval dat het (de) onderdeel (onderdelen) of de vervangende eenheid niet beschikbaar is, zal PME naar eigen goeddunken het originele product vervangen door een van een soortgelijk type, van gelijke of grotere waarde, of het product gedeeltelijk terugbetalen. De garantie dekt geen cosmetische gebreken zoals krassen of schade veroorzaakt door het normale gebruik van het product. De garantie vervalt ook als de instructies van de fabrikant niet zijn opgevolgd of als het product is blootgesteld aan verkeerd gebruik of modificatie(s). De garantie geldt alleen als u het product via deze website en in het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Ierland hebt gekocht. De garantie dekt geen schade door ongevallen. Wij behouden ons het recht voor het product te testen alvorens tot een passende actie wordt besloten. Om aanspraak te maken op uw garantie, stuurt u een e-mail naar customerservice@pmecake.es of belt u ons op +34 722 639452 Wij zullen u dan adviseren over de stappen die u moet ondernemen om aanspraak te maken op uw garantie of uitgebreide garantie.

   
 21. Privacy

 22. Uw privacy is voor ons van cruciaal belang. Wij respecteren uw privacy en voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Deze Algemene Voorwaarden moeten worden gelezen naast en zijn een aanvulling op ons beleid, waaronder ons privacybeleid en cookiebeleid die u onderaan deze website kunt vinden. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden:
  a. Gegevensbeschermingswet" betekent elke toepasselijke wet met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Richtlijn 95/46/EG (Gegevensbeschermingsrichtlijn) of de GDPR.
  b. 'GDPR' betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.
  c. 'Gegevenscontroleur', 'Persoonsgegevens' en 'Verwerking' hebben dezelfde betekenis als in de GDPR.
  Wij zijn een Gegevensbeheerder van de Persoonsgegevens die wij Verwerken bij het leveren van Goederen aan u. Wanneer u Persoonsgegevens aan ons verstrekt zodat wij Goederen aan u kunnen leveren, en wij de Persoonsgegevens verwerken in de loop

 23. Uitsluiting van aansprakelijkheid

 24. De Leverancier is niet aansprakelijk voor (i) verlies dat voor beide partijen redelijkerwijs niet te voorzien was op het moment dat deze overeenkomst werd gesloten, of (ii) (bijv. winstderving) voor het bedrijf, de handel, het ambacht of het beroep van de Klant die niet zou worden geleden door een Consument - omdat de Leverancier van mening is dat de Klant de Goederen uitsluitend of hoofdzakelijk koopt voor zijn bedrijf, handel, ambacht of beroep.

 25. Veiligheidsadvies

 26. Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan alle veiligheidsinformatie op de verpakking of in een document dat bij het product kan zijn geleverd, zorgvuldig te lezen. Controleer bij elektrische producten altijd of het netsnoer en de stekker geen tekenen van beschadiging vertonen. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde elektricien en probeer niet zelf een product te repareren.

 27. Toepasselijk recht, rechterlijke bevoegdheid en klachten

 28. Op deze overeenkomst (met inbegrip van alle niet-contractuele aangelegenheden) is het recht van Engeland en Wales van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Engeland en Wales of, indien de Klant in Schotland of Noord-Ierland woont, aan de rechtbanken van Schotland of Noord-Ierland. Wij proberen geschillen te vermijden, dus gelieve contact op te nemen met de klantendienst op customerservice@pmecake.es met de details van uw geschil.